Polityka Prywatności

Polityka prywatności

I. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez  Plichta Team Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wejherowska 87, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski, („Plichta Team”, „my”, „nam”), danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe Plichta Team Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wejherowska 87, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski lub poszczególne strony markowe (dalej łącznie „Użytkownicy”).

Administratorem Państwa danych  jest Plichta Team Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wejherowska 87,
84-206 Nowy Dwór Wejherowski wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000806095,
NIP 5882453194, REGON 384482665.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa.

Polityka ma charakter ogólny i wyjaśnia najważniejsze kwestie. Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być  poszczególne regulaminy stron internetowych zarządzanych w imieniu Administratora oraz klauzule informacje, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (prośba o kontakt, zapytanie ofertowe, umówienie spotkania), konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Artur Plichta.

W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z IOD pod adresem e-mail: biuro@plichtateam.pl
 

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Plichta Team Sp. z o.o odnosi się w szczególności do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 1. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”

   
 3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002r.

 

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

Dane osobowe przetwarzane są przez Plichta Team Sp. z o.o w następujących celach:

 1. W celu odpowiedzi na przesłane zapytanie w tym ofertowe, zapytanie dotyczące jazdy próbnej, usługi serwisowej itd., gdzie podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust 1 li a RODO) w postaci wysłania nam danych za pomocą formularza zamieszczonego na naszej stornie lub w postaci przesłania wiadomości email.
 2. w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży / zlecenia wykonania usługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ,
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, gdzie podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu badania Państwa satysfakcji z wykonanej usługi, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie wysokiej jakości  obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z naszych produktów i usług ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celu oferowania naszych produktów / usług w ramach marketingu bezpośredniego, który uznajemy za nasz prawnie uzasadniony interes ( podstawa  art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).
 6.  w celu wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikających na przykład z ustawy o rachunkowości.
   

Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.

Realizujemy prawo Użytkowników wynikające z przepisów prawa w tym zwłaszcza z RODO.

Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (patrz punkt VII poniżej)
 • Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od Plichta Team Sp. z o.o potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Plichta Team Sp. z o.o i w jaki sposób.
 • Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele marketingowe, dowodowe), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych przez Plichta Team Sp. z o.o („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli nie zachodzi podstawa ich przetwarzania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: agnieszka@plichtateam.pl lub pisemnie na adres Plichta Team Sp. z o.o ul.Wejherowska 87, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski z dopiskiem „IOD”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne 30 dni, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Plichta Team Sp. z o.o podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

b) integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Plichta Team Sp. z o.o mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane?

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Plichta Team Sp. z o.o przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Administrator każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Sposób zbierania danych

Twoje dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł. Możemy je otrzymać od Ciebie, od Producentów, z naszych stron internetowych poprzez np. sklepy internetowe, formularze kontaktowe, formularze zapisów na jazdy testowe, konfiguratorów, mediów społecznościowych, infolinii. Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych, Plichta Team Sp. z o.o gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w punkcie XII).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, dane niezbędne do zawarcia umowy, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, numer VIN pojazdu, dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji, preferencji zakupowych. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Ciebie danych kontaktowych, wystarczy, że podasz nam tylko jedną z dwóch dostępnych: numer telefonu albo adres email.

W ramach prowadzenia serwisów internetowych Plichta Team Sp. z o.o może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć Twoje zamówienie lub zapytanie. Jeśli nie chcesz podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze możesz skontaktować się osobiście z naszymi Autoryzowanymi Dealerami lub Autoryzowanymi Partnerami Serwisowymi.

VII. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych np. w celu kontaktu lub w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny. Plichta Team Sp. z o.o.  nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny). Wysłanie przez Użytkownika zapytania poprzez formularz kontaktowy oznacza jego wyrażenie zgody na przetwarzanie w konkretnym celu, w jakim został stworzony formularz (np. w sprawie przygotowania oferty cenowej).

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego bądź poprzez bezpośredni kontakt z Plichta Team Sp. z o.o

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

VIII. Przechowywanie danych

Plichta Team Sp. z o.o przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest czas przechowywania jego danych osobowych.

IX. Udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

Możemy także udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center.

Wskazujemy, że w przypadku gdy inni odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

X. Cookies

W związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Plichta Team Sp. z o.o wykorzystuje je przede wszystkim w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto Plichta Team Sp. z o.o korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu .

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Plichta Team Sp. z o.o (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Plichta Team Sp. z o.o. ul. Wejherowska 87, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.


 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Plichta Team Sp. z o.o. ul. Wejherowska 87, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Plichta Team Sp. z o.o. i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Plichta Team Sp. z o.o. reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wwww.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Prawo do sprzeciwu oraz zarządzanie użyciem plików cookie

Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookie były używane i/lub zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem naszej strony, w Twoim urządzeniu zainstalowany zostanie plik cookie odmowy, tak abyśmy mogli zapisać informację o tym, że nie zgadzasz się na używanie plików cookie. Jeżeli usuniesz cookie odmowy, nie będzie można zidentyfikować Cię jako użytkownika, który odmówił użycia plików cookie.

•          Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie wyłączyć wybrane Ciasteczko poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej.

•          Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację stosowania Ciasteczek na stronach internetowych Serwisu.

•          Wyłączenie bądź ograniczenie stosowania Ciasteczek może utrudnić bądź uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

W ramach wdrożonych funkcji reklamowych Google Analytics – Plichta team Sp. z .o.o. korzysta z plików cookie oraz plików cookie dotyczących reklam Google oraz innych identyfikatorów firm zewnętrznych. Za pomocą ustawień narzędzi do blokowania Google Analytics w tym reklam np. funkcji rezygnacji konsumenckiej NAI może Pani/ Pan zrezygnować z reklam wyświetlanych np. w aplikacjach mobilnych więcej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Plichta team Sp. z .o.o. przestrzega zasad odpowiednich  usług np. Google Ads dotyczących reklam spersonalizowanych i ograniczeń dotyczących kategorii o charakterze kontrowersyjnym oraz Zasad programu dotyczących platform

Poniżej przedstawiamy linki do instrukcji najpopularniejszych przeglądarek informujące o tym jak dokonać zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies:

•          Google Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

•          Firefox   https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s

•          Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

•          Opera  https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

•          Safari  https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Użytkownik może również zrezygnować z cookies Google w ustawieniach reklam (www.google.pl/settings/ads)

 

Moduły blokowania wydawców

Możesz zdecydować się wyłączyć niektóre pliki cookie stron trzecich, wchodząc bezpośrednio na stronę wystawcy. Zatem:

- Aby wyłączyć pliki cookie Google Analytics, wejdź na stronę: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout     

 

- Aby wyłączyć pliki cookie intelliAd, wejdź na stronę: www.login.intelliad.com/optout.php

 

- Aby wyłączyć pliki cookie Adobe, wejdź na stronę:  www.adobe.com/pl/privacy/opt-out

Korzystanie z pozostałych praw?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych masz prawo dostępu i poprawiania swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia i usuwania. Aby skorzystać z tych praw, możesz zapoznać się z naszymi informacjami na temat ochrony danych osobowych, klikając w Polityka Prywatności.

Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:

a) opartego o zgodę Użytkownika – w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł ( w tym danych zebranych przez Plichta Team Sp. z o.o. stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi;

b) bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach Plichta Team Sp. z o.o.. oraz na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach do Twoich preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach www.  Masz prawo w każdej chwili wstrzymać takie przetwarzanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, o czym informowaliśmy powyżej.
 

Reklama banerowa

Dane zebrane podczas wizyty Użytkownika na naszych stronach internetowych wykorzystujemy po to, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową (ogłoszenia reklamowe). Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej na innych stronach (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej nie wykorzystujemy danych osobowych, które wskazywałyby bezpośrednio na konkretnego Użytkownika.

 

XI. Zmiany w Polityce

Plichta Team Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Plichta Team Sp. z o.o. będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XII. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu www.wozkow.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

XIII. Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach www.wozkow.pl nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej mogą być dostępne za dopłatą lub nie być dostępne na polskim rynku.

Zaufali nam
Facebook Instagram Youtube